Các tài liệu vềGiải thưởng chất lượng quốc gia

Các văn bản, tài liệu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động GTCLQG được đăng tải phục vụ cho việc tra cứu và tham khảo đối với tổ chức/doanh nghiệp quan tâm.
Các tài liệu về<span>Giải thưởng chất lượng quốc gia</span>
Bỏ lọc
Tên tài liệu Loại tài liệu Mô tả ngắn Số lượt tải Thực hiện tải
Phiếu đăng ký tham dự khoá tập huấn nghiệp vụ GTCLQG 2024 Tài liệu khác Đăng ký tham dự khoá tập huấn nghiệp vụ Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024 tại TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên (từ ngày 22-24/5/2024) 26 Download
Mẫu Đơn đăng ký tham dự GTCLQG 2024 Tài liệu khác Mẫu Đơn đăng ký tham dự GTCLQG 2024 53 Download
Mẫu Báo cáo kết hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp được đề xuất tặng GTCLQG Tài liệu khác Mẫu Báo cáo kết hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp được đề xuất tặng GTCLQG năm 2023 66 Download
Nghị định 74/2018/NĐ-CP Văn bản quy phạm pháp luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá. 519 Download
Thông tư 27/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về GTCLQG Văn bản quy phạm pháp luật Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia. 16 Download
Các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Tài liệu nghiệp vụ Giải thưởng Chất lượng Các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia mới nhất 79 Download
Các biểu mẫu đánh giá GTCLQG Tài liệu nghiệp vụ Giải thưởng Chất lượng Các biểu mẫu của Hội đồng sơ tuyển và chuyên gia đánh giá sử dụng trong quá trình đánh giá trực tiếp tại doanh nghiệp ((Bản cập nhật 2023) 23 Download
Hướng dẫn mức chi cho hoạt động của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG Tài liệu nghiệp vụ Giải thưởng Chất lượng Hướng dẫn mức chi cho hoạt động của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG 26 Download
Thông tin và các liên kết tải hình ảnh về Lễ trao GTCLQG 2018 Tài liệu nghiệp vụ Giải thưởng Chất lượng Thông tin và các liên kết tải hình ảnh về Lễ trao GTCLQG 2018 3 Download
Quyết định số 543/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 543/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 3 Download